"Türkiye'de AEEE temsilciniz"

 
EN
 
 
 

İLETİŞİM

 

Tübisad Atık Toplama Aydınlatma Metni

VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği İktisadi İşletmesi (“TÜBİSAD”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, TÜBİSAD tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

- Atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplama işlemlerinin prosedüre ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi,

- Atık elektrikli ve elektronik eşyaların kontrolüne ilişkin mevzuat başta olmak üzere, TÜBİSAD’ın tabi olduğu kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve yetkili kurumlarca hukuka uygun olarak gerçekleştirmiş oldukları taleplerin yerine getirilmesi,

- Atık toplama etkinliklerine katılımınız söz konusuysa, TÜBİSAD’ın, TÜBİSAD’ın iktisadi işletmelerinin ve ilgili etkinliklerinin tanıtımı.

- Atık toplama etkinliklerine katılımınız sonrasında etkinliklerle ilgili anketler doldurmanız istenmesi durumunda; bu anketler dahilinde tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgiler, etkinliklere ilişkin ödüllerin sahiplerinin belirlenmesi, bu ödüllerin ulaştırılması, etkinlik hakkında geri bildirim elde edilmesi ya da gelecek etkinliklerin planlanması sırasında kullanılması amacıyla.

Görüntü Kayıtları

Ek olarak, TÜBİSAD tarafından düzenlenen atık toplama etkinliklerinden birine katılım sağlamanız durumunda, ilgili etkinliğe katılımınız sırasında görüntüleriniz (fotoğraflar veya video kayıtları gibi) TÜBİSAD tarafından veya TÜBİSAD’a hizmet sunan üçüncü taraflarca kaydedilebilmekte veya işlenebilmektedir. Topluluk ya da grup görüntüleri gibi içinde bulunduğunuz ancak spesifik olarak süjesini oluşturmadığınız görüntüler internet sitelerimiz, sosyal medya hesaplarımız ya da basılı mecralarımız gibi alanlarda TÜBİSAD’ın, TÜBİSAD’ın iktisadi işletmelerinin ve ilgili etkinliklerinin tanıtımı amacıyla açık rızanız olmaksızın kullanılabilecektir. Ancak konusunu oluşturduğunuz ve sizi açıkça belirlenebilir kılan görüntüler (portre fotoğrafları, birebir röportajlar gibi) yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmeden önce açık rızanız alınacaktır. Ancak, Kanun’un 28(1)(c) bendinde belirtilen istisna kapsamda kalan ve ifade, basın ya da haber alma özgürlüğü kapsamında olan veri işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için açık rızanız aranmayacaktır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, TÜBİSAD tarafından Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde,  yukarıda sayılan amaçların yerine getirilmesi amacıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

TÜBİSAD, yine yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki sunucularda barındırma  (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dışkaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) ve kişisel verileri aktarma hakkına sahiptir.

4.  KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz TÜBİSAD tarafından başta atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplama işlemlerinin prosedüre ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesi amacı olmak üzere yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi amacı ve fiziksel ortamda doldurulan matbu atık toplama formları üzerinden toplanacaktır. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde yer alan sözleşmenin kurulması ve ifası ile hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 5. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

Veri sahibi olarak, yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi Esentepe Mh. Büyükdere Cd. Maya Akar Center B Blok No:102 D:71 Şişli / İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz. TÜBİSAD, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.  

Bu Sayfayı Paylaşın
 
 

Siteyi ziyaretiniz sırasında kişisel verileriniz siteyi kullanımınızı analiz etmek amacıyla çerezler aracılığıyla işlenmektedir. Daha fazla bilgi için tyk.org.tr sitesi Aydınlatma Metni’ni okuyabilirsiniz.